Code of Ethics

 ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ETI

1 Η απασχόληση επιλέγεται ελεύθερα.
1.1 Δεν υπάρχει καταναγκαστική, δεσμευμένη ή ακούσια εργασία (φυλακή).
1.2 Οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να αφήσουν «καταθέσεις» ή τα έγγραφα ταυτότητάς τους στον εργοδότη τους και είναι ελεύθεροι να εγκαταλείψουν τον εργοδότη τους μετά από εύλογη ειδοποίηση.

2 Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις γίνονται σεβαστά.
2.1 Οι εργαζόμενοι, χωρίς διάκριση, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ή να ιδρύουν συνδικάτα της επιλογής τους και να διαπραγματεύονται συλλογικά.
2.2 Ο εργοδότης υιοθετεί ανοιχτή στάση απέναντι στις δραστηριότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεων και στις οργανωτικές τους δραστηριότητες.
2.3 Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν υφίστανται διακρίσεις και έχουν πρόσβαση για να εκτελούν τα αντιπροσωπευτικά τους καθήκοντα στο χώρο εργασίας.
2.4 Όταν το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις περιορίζεται βάσει νόμου, ο εργοδότης διευκολύνει και δεν εμποδίζει την ανάπτυξη παράλληλων μέσων για ανεξάρτητο και ελεύθερο συνεταιρισμό και διαπραγματεύσεις

3 Οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και υγιεινές.
3.1 Πρέπει να παρέχεται ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την επικρατούσα γνώση του κλάδου και τυχόν ειδικούς κινδύνους. Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών στην υγεία που προκύπτουν, συνδέονται ή συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εργασίας, ελαχιστοποιώντας, στο βαθμό που είναι ευλόγως εφικτό, τα αίτια των εγγενών κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον.
3.2 Οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν τακτική και καταγεγραμμένη εκπαίδευση για την υγεία και την ασφάλεια, και αυτή η εκπαίδευση θα επαναλαμβάνεται για νέους ή επανατοποθετημένους εργαζόμενους.
3.3 Πρέπει να παρέχεται πρόσβαση σε καθαρές εγκαταστάσεις τουαλέτας και σε πόσιμο νερό και, εάν χρειάζεται, εγκαταστάσεις υγιεινής για την αποθήκευση τροφίμων.
3.4 Τα καταλύματα, όπου προβλέπεται, πρέπει να είναι καθαρά, ασφαλή και να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων.
 3.5 Η εταιρεία που τηρεί τον κωδικό θα αναθέσει την ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια σε εκπρόσωπο της ανώτερης διοίκησης.

4 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται παιδική εργασία
4.1 Δεν θα υπάρξει (νέα) πρόσληψη παιδικής εργασίας.
4.2 Οι εταιρείες θα αναπτύξουν ή θα συμμετάσχουν και θα συνεισφέρουν σε πολιτικές και προγράμματα που προβλέπουν τη μετάβαση οποιουδήποτε παιδιού που διαπιστώνεται ότι εκτελεί παιδική εργασία, ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσει και να παραμείνει σε ποιοτική εκπαίδευση μέχρι να μην είναι πλέον παιδί. «παιδί» και «παιδική εργασία» ορίζονται στα παραρτήματα.
4.3 Παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να εργάζονται τη νύχτα ή σε επικίνδυνες συνθήκες.
4.4 Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις των σχετικών προτύπων της ΔΟΕ.

5 Καταβάλλονται μισθοί διαβίωσης.
5.1 Οι μισθοί και οι παροχές που καταβάλλονται για μια τυπική εργάσιμη εβδομάδα πληρούν, κατ' ελάχιστον, τα εθνικά νομικά πρότυπα ή τα πρότυπα αναφοράς του κλάδου, όποιο είναι υψηλότερο. Σε κάθε περίπτωση, οι μισθοί θα πρέπει πάντα να είναι επαρκείς για την κάλυψη βασικών αναγκών και για την παροχή κάποιου διακριτικού εισοδήματος.
5.2 Σε όλους τους εργαζομένους θα παρέχονται γραπτές και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες απασχόλησής τους σε σχέση με τους μισθούς πριν από την έναρξη της εργασίας τους και σχετικά με τα στοιχεία του μισθού τους για τη σχετική περίοδο αμοιβής κάθε φορά που αμείβονται.
5.3 Δεν επιτρέπονται κρατήσεις από τους μισθούς ως πειθαρχικό μέτρο ούτε επιτρέπονται μειώσεις από μισθούς που δεν προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία χωρίς τη ρητή άδεια του ενδιαφερόμενου εργαζομένου. Όλα τα πειθαρχικά μέτρα πρέπει να καταγράφονται.

6 Οι ώρες εργασίας δεν είναι υπερβολικές.
6.1 Οι ώρες εργασίας πρέπει να συμμορφώνονται με τους εθνικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις και τις διατάξεις των 6.2 έως 6.6 παρακάτω, όποιο παρέχει μεγαλύτερη προστασία στους εργαζόμενους. Οι υποπαραγράφοι 6.2 έως 6.6 βασίζονται σε διεθνή πρότυπα εργασίας.
6.2 Οι ώρες εργασίας, εξαιρουμένων των υπερωριών, θα καθορίζονται με σύμβαση και δεν θα υπερβαίνουν τις 48 ώρες την εβδομάδα. 
6.3 Όλες οι υπερωρίες θα είναι εθελοντικές. Οι υπερωρίες θα χρησιμοποιούνται υπεύθυνα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ακόλουθα: την έκταση, τη συχνότητα και τις ώρες εργασίας των μεμονωμένων εργαζομένων και του εργατικού δυναμικού στο σύνολό του. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει την τακτική απασχόληση. Οι υπερωρίες θα αποζημιώνονται πάντα με ένα ποσοστό πριμοδότησης, το οποίο συνιστάται να είναι τουλάχιστον 125% του κανονικού συντελεστή αμοιβής.
6.4 Οι συνολικές ώρες εργασίας σε οποιαδήποτε περίοδο επτά ημερών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 60 ώρες, εκτός εάν καλύπτονται από την ρήτρα 6.5 παρακάτω.
6.5 Οι ώρες εργασίας μπορεί να υπερβαίνουν τις 60 ώρες σε οποιαδήποτε περίοδο επτά ημερών μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου πληρούνται όλα τα ακόλουθα:
• αυτό επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία
• αυτό επιτρέπεται από συλλογική σύμβαση ελεύθερα διαπραγματευόμενη με μια οργάνωση εργαζομένων που αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού
• λαμβάνονται κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων
• ο εργοδότης μπορεί να αποδείξει ότι ισχύουν εξαιρετικές περιστάσεις, όπως απροσδόκητες αιχμές παραγωγής, ατυχήματα ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
 6.6 Στους εργαζομένους παρέχεται τουλάχιστον μία ημέρα άδειας σε κάθε περίοδο επτά ημερών ή, όπου επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία, δύο ημέρες άδεια ανά περίοδο 14 ημερών.

* Τα διεθνή πρότυπα συνιστούν τη σταδιακή μείωση των κανονικών ωρών εργασίας, όταν χρειάζεται, σε 40 ώρες την εβδομάδα, χωρίς καμία μείωση στους μισθούς των εργαζομένων καθώς μειώνονται οι ώρες.

7 Δεν υφίστανται διακρίσεις.
7.1 Δεν υπάρχουν διακρίσεις ως προς την πρόσληψη, την αποζημίωση, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την προαγωγή, την απόλυση ή τη συνταξιοδότηση με βάση τη φυλή, την κάστα, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, την ηλικία, την αναπηρία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη συμμετοχή σε συνδικάτα ή τις πολιτικές πεποιθήσεις.

8 Παρέχεται τακτική απασχόληση.
8.1 Σε κάθε δυνατό βαθμό, η εργασία που εκτελείται πρέπει να βασίζεται σε αναγνωρισμένη σχέση εργασίας που έχει δημιουργηθεί μέσω της εθνικής νομοθεσίας και πρακτικής.
8.2 Οι υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους βάσει της εργατικής νομοθεσίας και των κανονισμών κοινωνικής ασφάλισης που απορρέουν από την κανονική σχέση εργασίας δεν πρέπει να αποφεύγονται με τη χρήση μόνο εργατικών ρυθμίσεων συμβάσεων, υπεργολαβίας ή κατ' οίκον εργασίας ή μέσω προγραμμάτων μαθητείας όπου δεν υπάρχει πραγματική πρόθεση μεταδίδουν δεξιότητες ή παρέχουν τακτική απασχόληση, ούτε θα αποφεύγονται τέτοιες υποχρεώσεις μέσω της υπερβολικής χρήσης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

9 Δεν επιτρέπεται καμία σκληρή ή απάνθρωπη μεταχείιση
9.1 Η σωματική κακοποίηση ή πειθαρχία, η απειλή σωματικής κακοποίησης, σεξουαλικής ή άλλης παρενόχλησης και λεκτική κακοποίηση ή άλλες μορφές εκφοβισμού θα απαγορεύονται.

 

Οι διατάξεις αυτού του κώδικα αποτελούν ελάχιστα και όχι μέγιστα πρότυπα και αυτός ο κώδικας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να εμποδίζει τις εταιρείες να υπερβαίνουν αυτά τα πρότυπα. Οι εταιρείες που εφαρμόζουν αυτόν τον κώδικα αναμένεται να συμμορφώνονται με την εθνική και άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία και, όπου οι διατάξεις του νόμου και του παρόντος Βασικού Κώδικα αφορούν το ίδιο θέμα, να εφαρμόζουν τη διάταξη αυτή που παρέχει τη μεγαλύτερη προστασία. 

Σημείωση: Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι μεταφράσεις του Βασικού Κώδικα ETI και των Αρχών Εφαρμογής είναι όσο το δυνατόν πλήρεις και ακριβείς. Ωστόσο, σημειώστε ότι και στις δύο περιπτώσεις, τα έγγραφα της αγγλικής γλώσσας πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επίσημες εκδόσεις.

Shop our Instagram

Monograms!!Ring Thursday Party!Must Have Items!Treasures!

Newsletter

FACEBOOK YOUTUBE INSTAGRAM

Where to find us

Concept Shops

...ΚΑΙ ΣΕ 156 ΣΗΜΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!
Visa Mastercard Maestro Am Diners Tnt Geniki Tahydromiki
Created by Gravity.gr
HIDE

REGISTER or SIGN IN

Back to top
espa
espa